line line line

TÜ Aasia teemalised kursused kevadel 2017

Head 2017 aasta jätku!

Kuna ülikoolides on uus semester ukse ees, siis on õige aeg tutvust teha kevadiste kursustega. Siin on Sulle tutvumiseks Tartu Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid.

We will make it interesting!TÄNAPÄEVA HIINA POLIITIKA (Contemporary Chinese politics) SHRG.02.014 (6 EAP), BA/MA
Õppejõud: Urmas Pappel, Liisi Karindi

Kursuse eesmärk on õpetada tudengeid tundma Hiina Rahvavabariigi poliitika peamisi jõujooni, nende mõju tänapäeva ühiskonnale, poliitilist struktuuri ning filosoofilist ja ajaloolist tausta. Kursuse läbinud tudeng oskab orienteeruda Hiina Rahvavabariigi poliitilisel maastikul, tõlgendada sealt tulevaid uudiseid ja kriitiliselt analüüsida Hiina sisepoliitilist olukorda. Lisaks õpib tudeng kirjutama uurimistööd, individuaalselt mõtlema, grupis töötama ja avalikult vaidlema. NB! Kursus on inglise keeles.
Rohkem infot kursuse kohta leiab SIIT.

Capture2SISSEJUHATUS HIINA KIRJANDUSSE FLLC.08.004 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Märt Läänemets

Kursusel käsitletakse Hiina kirjakeele ja kirjanduse ajaloo perioode, kirjanduse põhižanre, teoseid ja autoreid tihedas seoses Hiina kultuuri ja ajaloo laiema kontekstiga. Seminarides loetakse ja analüüsitakse mõningaid teoseid. Üliõpilased valmistavad ette seminaritöid ja –ettekandeid. Kursuse läbinud üliõpilane: (1) tunneb üldjoontes Hiina kirjanduse perioode; (2) tunneb Hiina kirjanduse olulisemaid žanre, teoseid ja autoreid; (3) suudab seostada kursuse jooksul käsitletud Hiina kirjanduse teoseid ja autoreid laiema ajaloolis-kultuurilise kontekstiga; (4) tunneb eesti keelde tõlgitud Hiina kirjanduse teoseid ja nende sisu.

TAIWANI FILM JA AJALUGU FLLC.08.014 (3 EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Mart Tšernjuk

Kursuse keskmes on Taiwani (Hiina Vabariigi) film ja ajalugu. Olles alati olnud oluline osa hiina filmikultuurist (Mandri-Hiina ja Hongkongi kõrval), on Taiwani film kogumas maailmas järjest enam tuntust. Selle ehedaks tõestuseks on üks Taiwani hinnatumatest režissööridest, 2015.a. mainekal Cannes’i filmifestivalil parima režissööri auhinna (“Salamõrvar”) võitnud, Hou Hsiao-Hsien. Üldsusele veelgi tuntum on kahekordne Oscari võitja Ang Lee (“Brokebacki mägi”, “Pii elu”), kelle Taiwani päritolu kipub nüüdseks sageli ununema. Kursus jaguneb üldjoontes kaheks, millest üks pool tutvustab Taiwani värvikat ja mitmekesist ajalugu ning teine pool püüab olulisemaid ajaloolis-kultuurilisi sündmusi näitlikustada läbi kõrgetasemelise Taiwani filmikunsti.

TIIBETI SAKRAALNE GEOGRAAFIA, HVKU.04.005 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Dr Valentina Punzi (Napoli ülikool “L’Orientale”)

This course will offer an introduction to Tibetan sacred geography, by discussing on both past and contemporary Tibetan cultural expressions of the relationship between people and the environment on the Tibetan plateau and in the Himalayan regions. Reflections on the sacralization of the land, practice of pilgrimages and emic concepts of mandala and “hidden lands” will be theoretically framed by Ingold’s phenomenological approach to the perception of the environment.
NB! Kursus toimub inglise keeles. Loengud leiavad aset 6.-14. veebruarini (Ülikooli 16-214). Võib kuulata ka üksikuid loenguid.

ORIENTALISTIKA SEMINAR FLKU.10.018 (4EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet Toome, Laur Järv

Seminarides käsitletakse ettekannete ja diskussiooni vormis orientalistika aktuaalseid küsimusi, mis hõlmavad, mõtteloo, religiooni, keele ja kirjanduse, kunsti, folkloori jm valdkondi. Seminarid toimuvad temaatiliste plokkidena traditsioonilisel kultuurilis-regionaalsel põhimõttel – indoloogia, sinoloogia, japanoloogia jne. Iga plokk koosneb mitmest seminarist, mida ühendab läbiv teema. Iga seminari sisuks on mingi eelnevalt läbi töötatud teksti (artikkel, raamat, raamatu peatükk, videoloeng) arutelu ja analüüs.

syria-1034467_960_720ISLAM TÄNAPÄEVAL: RELIGIOON, POLIITIKA JA ÜHISKONDLIKUD MUUTUSED HVUS06 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Elo Süld

Aine eesmärgiks on anda ülevaade islami ühiskonnas tänapäeval toimuvatest poliitilistest ja sotsiaalsetest muutustest ja vaadelda, mis osa neis muutustes on religioonil. Tutvustada, kuidas geograafilised, kultuurilised, poliitilised ja sotsiaalsed tingimused ning religioon on omavahel seotud.

SISSEJUHATUS ISLAMISSE USUS.08.001 (3EAP) BA/MA
Õppejõud: Elo Süld

Aines õpitakse mõistma islamistika kui teadusharu iseloomu ja ajalugu, orienteeruma vanema araabia usundi ja islami ajaloos ning Koraani sisus, nägema Koraani ja teiste tekstide tähtsust islami järjepidevuse ning mitmekesisuse tagamisel (k.a seost Piibliga), leidma ja kasutama abivahendeid ning relevantset kirjandust.

japan-cherry-1343868_960_720SISSEJUHATUS JAAPANI AJALUKKU FLLC.08.005 (3 EAP) BA/MA/DO
Õppejõud: Ene Selart

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Jaapani ajaloo erinevatest ajastutest ja iseloomulikest arengujoontest. Lisaks analüüsitakse põhjalikumalt tähtsamaid sündmuseid ning nendega kaasnenud kultuurinähtusi. Kursuse edukalt läbinud üliõpilane: tunneb Jaapani ajaloo põhilisi perioode, mõistab ühiskonnas toimunud arenguid ning oskab leida lisateavet nende kohta; teab Jaapani ajaloo tähtsamaid sündmuseid, isikuid ja kirjalikke allikaid; omab ülevaadet Jaapani ja Eesti diplomaatilistest suhetest.

SISSEJUHATUS JAAPANI KIRJANDUSSE FLLC.08.006 (3 EAP) BA/MA/DO
Õppejõud: Kairi Jets

Kursuse eesmärgiks on tutvustada jaapani kirjanduse põhilisi teoseid, autoreid ja žanre klassikalisest ajastust (algus u 794) tänapäevani nende ajaloolises ja kultuurilises kontekstis ning seostada neid sarnaste arengutega Lääne kirjanduses ja kultuuris. Seminaride jaoks loetakse eesti keelde tõlgitud jaapani kirjanduse tippteoseid ja analüüsitakse neid rühmades.

KOREA KULTUUR JA ÜHISKOND FLLC.08.007 (3 EAP)
Õppejõud: Jung Ran Park

Kursus annab ülevaate mõningatest tänapäevastest teemadest Koreas. Antud kursuse teemaderingis on kultuur, keel, religioon, suhted teiste riikidega jne. Semestri lõpuks valib iga tudeng ühe teema, millest on ta huvitatud ja teeb selle põhjal ettekande. NB: Kursus on inglise keeles.

JUUDI IDENDITEET ANTIIKAJAST TÄNAPÄEVANI USUS.08.020 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Anu Põldsam

Kursuse käigus vaadeldakse teadus- ja ilukirjanduse ning filmikunsti najal ühelt poolt seda, kuidas on kujunenud ja muutunud juutide enesemõistmine, millised tegurid on selle juures enim rolli mänginud ning teiselt poolt, kuidas mittejuudid on juute mõistnud.

JUDAISM TRADITSIOONI JA INNOVATSIOONI PINGEVÄLJAS USUS.08.019 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Anu Põldsam

Kursus annab ülevaate 19. sajandi lõpust judaismis aset leidnud muutustest ja vaatleb lähemalt, millised on judaismi vastused küsimustele, mille esitab kaasaegne meditsiini- ja keskkonnaeetikas (loomade õigused, eutanaasia, abort jms).

heart-sutra-e999b3e6b29be784b6MAHAJAANA TEKSTID USUS.06.135 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Märt Läänemets

Seminarides loetakse ja analüüsitakse tervikuna mahajaana teksti “Südasuutra” (Prajnaparamita Hridaya-sutra) eestikeelset tõlget võrdluses sanskritikeelse originaali ning ingliskeelsete tõlgetega. Analüüsitakse “Südasuutra” interpretatsioone. Kursuse läbinud üliõpilane 1) on omandanud valitud mahajaana tekstide lugemise kogemuse tõlkes; 2) on võimeline loetud teksti analüüsima ja esitama selle sisu; 3) oskab seostada tekstis esinevaid mõisteid ja seisukohti budismi õpetustega laiemalt ning võrdluses teiste vaimsete õpetustega.

INDIA USUNDID USUS.06.140 (6 EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: prof. Tarmo Kulmar

Kursus tutvustab India kultuuri ja religiooni põhijooni nende ajaloolises arengus. Esmalt käsitletakse proto-India Induse tsivilisatsiooni, aarialaste saabumist ja veedade ajastut. Hinduismi puhul käsitletakse pühakirju, panteoni, riitusi, kastisüsteemi ja filosoofiat. Budismi puhul käsitletakse Buddha elu ja tegevust, varajast budismi, hinajaanat ja mahajaanat, budistlikku filosoofiat ja budistliku kultuuri kujunemist. Vaatluse all on ka džainism, sikhismi ja parside usund, islami ja kristluse jõudmine Indiasse, samuti India ja naabertsivilisatsioonide vastatikused suhted.

PAALI KAANONI TEKSTID USUS.06.133 (3EAP), BA/MA/DO
Õppejõud: Teet Toome

Seminarides loetakse ja analüüsitakse tekste, nagu “Dhammacakkappavattana”, “Dhammapada”, “Khuddakapatha” jt. Kursuse läbinud üliõpilane 1) on omandanud paali kaanoni valitud tekstide lugemise kogemuse tõlkes; 2) on võimeline loetud teksti analüüsima ja esitama selle sisu; 3) oskab seostada tekstis esinevaid mõisteid ja seisukohti budismi õpetustega laiemalt.

Vanaaja Aasiale keskenduvad kursused:

IISRAELI AJA- JA USUNDILUGU USUS.05.063 (3EAP) Õppejõud: Amar Annus
VANA LÄHIS-IDA USUNDILUGU USUS.00.014 (6EAP), Õppejõud: Thomas Richard Kämmerer
SUGUPOOLTE AJALUGU: VANA LÄHIS-IDA VAATENURK HVUS.05.002 (3EAP) Urmas Nõmmik, Saana Svärd
LÄHIS-IDA KEELEKURSUS USUS.08.005  (3EAP), Õppejõud: Thomas Richard Kämmerer

LISAKS loetakse Tartu Ülikoolis araabia, süüria, hiina, jaapani, korea ja türgi keelte kursuseid.

SAMUTI on võimalik valida endale TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži valikmoodul “IDA-AASIA KEELED JA KULTUURID”. Moodul hõlmab endas 12EAP mahus valitud keele (hiina, jaapani või korea) algkursuseid ja 12EAP raames kultuuri, ühiskonna ja ajalookursuseid. Kõigile kolmele suunale on ühine sissejuhatav kursus “Sissejuhatus Ida-Aasia Uuringutesse.” Vaata lähemalt SIIT.

 

download