line line line

TÜ Aasia teemalised kursused kevadel 2018

Siin on sulle tutvumiseks käesoleva kevade Tartu Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid.

Orientalistika seminar HVKU.10.001 (3EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet ToomeLaur Järv

Seminari eesmärk on tutvustada klassikalise orientalistika peamisi valdkondi ja uurimismeetodeid, avardada kuulajate silmaringi Aasia kultuuride alal ja anda algoskused klassikaliste tekstidega töötamiseks. Harivate loengute kõrval toimuvad kord kuus tekstoloogia seminarid, kus õppijad saavad osaleda kollektiivses tõlkeprojektis ja selle käigus ühtlasi omandada klassikaliste Ida keelte aluseid.

Äritegevus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, SVMJ.07.004 (6EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Peter J HwangDafnis CoudounarisUrmas Varblane

Kursuse üldine suunitlus on anda teadmisi Aasia majanduse muutuvast rollist maailmamajanduses ja luua oskused, mis on vajalikud globaliseerunud majanduses toimimiseks. Eesmärk on arendada üliõpilastele põhiteadmisi rahvusvahelise äri kohta, keskendudes selgelt Aasia-Vaikse ookeani piirkonnale. Kursus annab arusaama Aasia ettevõtete ärikeskkonnast, ärimudelitest ja praktikatest.
See kursus on eriti oluline üliõpilaste, eraettevõtjate ja avalike ettevõtete tulevaste töötajate jaoks, kes teevad Aasias erinevat tüüpi äri. See on kasulik ka laia publikule, et mõista Aasia ärikeskkonna ja tavade spetsiifilisust.

Lähis-Ida kultuurilised ja religioossed juured, USUS.08.023, (6EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Anu Põldsam (vastutav), Amar Annus, Urmas Nõmmik, Helen Haas, Elo Süld

Tänapäeva Lähis-Ida ühiskondi ja neis aset leidvaid sündmusi on võimatu mõista ilma tundmata religiooni mõju nende kujunemisele läbi ajaloo. See ainekursus vaatleb lähemalt Lähis-Ida ühiskondade peamisi ajaloolis-kultuurilisi aluseid (milleks on Kaanani, Araabia, Indo-Euroopa ja Põhja-Aafrika kultuur) ning religiooni osakaalu ja mõju neis. Kursuse käigus lähenetakse neile teemadele korraga temaatiliselt ja kronoloogiliselt, pakkudes sel moel tudengitele võimaluse näha Lähis-Ida ühiskondades aset leidnud muutusi kui ka kultuurilis-religioosset järjepidevust.

Islam tänapäeval: reiligioon, poliitika ja ühiskondlikud muutused,  HVUS.06.001 (6EAP)
Õppejõud: Elo Süld

Aine eesmärgiks on anda ülevaade islami ühiskonnas tänapäeval toimuvatest poliitilistest ja sotsiaalsetest muutustest ja vaadelda, mis osa neis muutustes on religioonil. Aine tutvustab, kuidas geograafilised, kultuurilised, poliitilised ja sotsiaalsed tingimused ning religioon on omavahel seotud.

Tänapäeva Hiina poliitika, SHRG.02.014 (6EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Urmas Pappel (vastutav)Liisi KarindiLisheng Dong

Aine eesmärk on õpetada tudengeid tundma Hiina Rahvavabariigi poliitika peamisi jõujooni, nende mõju tänapäeva ühiskonnale, poliitilist struktuuri ning filosoofilist ja ajaloolist tausta. Kursuse läbinud tudeng oskab orienteeruda Hiina Rahvavabariigi poliitilisel maastikul, tõlgendada sealt tulevaid uudiseid ja kriitiliselt analüüsida Hiina sisepoliitilist olukorda. Lisaks õpib tudeng kirjutama uurimistööd, individuaalselt mõtlema, grupis töötama ja avalikult vaidlema.

Soorollid tänapäeva Egiptuses, HVKU.03.019 (3EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Ene Kõresaar (vastutav, ei õpeta)Ülle Tammemägi-Abuelnaga

“The course will introduce and explore contemporary gender in Egypt from a social, cultural, economic and political perspective. Through combination of academic literature, documentary films and critical seminar discussion, the course will provide a framework for exploring the challenges and opportunities of gender construction, justice and equity. We will examine the experience of women and men in various class and age groups and look at alternative vision for women’s and men’s role and status such as interpersonal relationships, socioeconomic status, power and authority and how these social constructs have shaped, and continue to shape Egyptian society. Furthermore, we delve into developing critical readings of popular media representation of gender in Egypt and talk about the myths and realities.”

Hiina ajalugu, FLLC.08.003 (3EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets

Kursusel käsitletakse Hiina ajaloo kronoloogia, perioodide ja allikate küsimusi; Hiina ajaloo olulisemaid sündmusi ja isikuid ning nende rolli ajaloo kujundamisel ja suunamisel; Hiina ajaloo kulgu maailma ajaloo üldises kulus; Hiina kultuuri ja mõtteloo arengut ja allikaid; Hiina ajaloo mõjusid ja väljundeid tänapäeval.

Jaapani ajalugu, FLLC.08.005 (3EAP)
Õppejõud: Ene Selart

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Jaapani ajaloo erinevatest ajastutest ja ühiskonna iseloomulikest arengujoontest. Lisaks analüüsitakse põhjalikumalt tähtsamaid sündmuseid ning nendega kaasnenud kultuurinähtusi.

Korea ajalugu, FLLC.08.008 (3EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Jung Ran Park

Kursuse eesmärgiks on tutvustada tudengitele Korea ajalugu, mille läbi õpivad tudengid hindama ja analüüsima Korea ajaloo ja selle võtmeisikute mitmekesisust.

Sissejuhatus India tsivilisatsiooni, USUS.08.024 (6EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Audrius Beinorius

Kursus tutvustab India suurte tsivilisatsioonide ajalugu ja tüpoloogiat. Eesmärgiks on anda ülevaade India kultuuride olulistest teemadest, küsimustest ja kontseptsioonidest ning analüüsida nende ajaloolist dünaamikat. Õpilased saavad tutvuda India kultuuride mitmesuguste aspektidega: (1) ajaloolise arengu kronoloogia ja perioodiseerimine; (2) traditsiooniline brahmanistlik õigus (dharma), kastisüsteem ja kuningriikluse (artha) institutsioon; (3) peamised religioossed tavad, st eelkõige rituaalid, festivalid ja palverännakud; (4) filosoofia ja teoloogia roll India intellektuaalses elus; (5) sotsiaalsete suhete ja kommunikatsiooni eripärased ilmingud selles eelneva kontekstis. Ühtlasi tutvustatakse maailmast loobumise ideid ja praktikaid ning uuritakse arusaamu reinarnatsiootsi tsüklist askeesi kaudu vabanemise ideaalide ja jooga praktikaid. Kursuse lõppedes jälgitakse India viimase aja kultuurilisi arenguid: globaliseerumise ja kaasaegsed hindu-rahvuslikud diskursused. Samuti pööratakse tähelepanu India kultuuri tavapäraste struktuuride ja kontseptsioonide sisemisele ühtsusele ja ilmsetele vastuoludele.

Sissejuhatus islamisse, USUS.08.001 (3EAP)
Õppejõud: Elo Süld

Aines õpitakse mõistma islamistika kui teadusharu iseloomu ja ajalugu, orienteeruma vanema Araabia usundi ja islami ajaloos ning Koraani sisus, nägema Koraani ja teiste tekstide tähtsust islami järjepidevuse ning mitmekesisuse tagamisel (k.a seost Piibliga). Õpitakse tundma islami usu põhimõtteid, käsitlust jumalast, prohvetitest ja teistpoolsusest.

Hiina ja Jaapani usundid, USUS.06.139 (6EAP)
Õppejõud: Tarmo Kulmar

Kursus tutvustab Hiina ja Jaapani kultuuri ja religiooni põhijooni nende ajaloolises arengus. Esmalt käsitletakse hiina loodususundit, seejärel on vaatluse all taoismi ja konfutsianismi pühakirju, panteoni, riitusi ja filosoofiat. Budismi puhul käsitletakse budistliku kultuuri kujunemist Hiinas ja Hiina tähtsamaid budistlikke koolkondi. Vaatluse all on ka Jaapani šintoism, budismi jõudmine Jaapanisse ja tähtsamad Jaapani budistlikud koolkonnad. samuti Hiina, Jaapani ja naabertsivilisatsioonide vastatikused suhted.

 

VANA IISRAELI RELIGIOON: VAIDLUSKÜSIMUSI, USUS.05.071 (3EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Urmas Nõmmik

“The main objective of the course is to introduce students to controversial debates in the study of the Ancient Israelite religion in the period of the first and second temples, approximately the first millennium BCE. Both results and methodology of archaeological, textual, religious, and Ancient Near Eastern studies will be involved, thus engaging the student in a current discussion on religious historical questions concerning Ancient Israel and the backdrop of biblical theological phenomena in general.”

Religioon tänapäeva Iisraelis, USUS.08.017 (3EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Anu Põldsam

Aine annab ülevaate erinevatest tänapäeva Iisraelis praktiseeritavatest religioonidest (judaism, islam, druusi religioon, kristlus jm), nende omavahelistest suhetest ning religiooni suhtest riigiga laiemalt.

Vana Lähis-Ida kultuurilugu ja kirjandus, FLKU.10.024 (4EAP) NB: inglise keeles
Õppejõud: Vladimir Sazonov

Kursus annab ülevaate Vana Lähis-Ida kultuuri- ja ajaloost ning kirjandusest ja kirjanduse peamistest žanritest alates Sumeri ja Eelami tsivilisastioonide tekkest IV at eKr kuni kuni Sassaniidide impeeriumi lõpuni 7. saj pKr. Antud loengukursus annab samuti ülevaate olulisematest ajaloosündmustest ning ajalooprotsessidest, usunditest ja mütoloogiast (sh ka religioosne kirjandus, müüdid, rituaalid, loitsud, pühakirjad nagu nt “Avesta” jne).

Humanistlike baastekstide teooria, FLKU.10.028 (3EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets

Kursuse eesmärk on esitada sissejuhatus humanistlike baastekstide (HBT) teooriasse, mille töötas välja ja põhjendas oma selleteemalistes töödes eesti orientalist Linnart Mäll (1938-2010) läinud aastatuhande vahetusel. Selle teooria järgi jagavad inimkonna suurimad vaimsed traditsioonid – konfutsianism, varajane hinduism, budism ja kristlus -, mis kujunesid ja arenesid oma algperioodil küll üksteisest sõltumatult, ühiseid põhiväärtusi ja seisukohti inimese ja maailma mõtestamisel. Need seisukohad on jäädvustatud nende õpetuste baastekstides. Kõigis neis rõhutatakse inimese ja inimlikkuse ülimuslikkust kõikide muude nähtuste ja väärtuste seas. HBT-d on olnud kõige mõjukam tegur, mis on kujundanud ja suunanud inimteadvust ja selle kaudu inimkonna arengut viimase kahe tuhande aasta jooksul. Kursuse käigus uuritakse võrdlevalt, analüüsitakse ja mõtestatakse HBT-de olulisi kirjakohti ning nende ideede mõjukust tänapäeva inimühiskonnas

NB! Samuti on võimalik valida endale TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži valikmoodul “IDA-AASIA KEELED JA KULTUURID”. Moodul hõlmab endas 12EAP mahus valitud keele (hiina, jaapani või korea) algkursuseid ja 12EAP raames kultuuri, ühiskonna ja ajalookursuseid. Vaata lähemalt SIIT.

Lisaks loetakse Tartu Ülikoolis hiina, jaapani, korea, türgi, heebrea ja araabia keele loenguid.