line line line

TÜ Aasia teemalised kursused sügisel 2018

Siin on sulle tutvumiseks käesoleva kevade Tartu Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid.

TÜ Aasia teemalised kursused sügisel 2018

Siin on sulle tutvumiseks Tartu Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid. Nimekiri täieneb jooksvalt.

Aasia riigid maailmamajanduses (MJJV.07.079) 6EAP, inglise keeles
Õppejõud: Peer Hwang, Urmas Varblane, Reelika Alunurm, Dafnis Coudounaris, Leonardo Pataccini Alvarez

Viimase kahe aasta kümne jooksul on Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonnas kerkinud kasavava kiirusega esile majanduslik aktiivsus ja investeeringud. Rohkem kui traditsiooniline “lendava hane” mudel või “Aasia ime”, mida juhtis Jaapan, on eriti Hiina esiletõus majandusteadlaste, sotsioloogide ja teiste teadlaste hinnangul murrangulise tähtsusega sündmus. Käesolev kursus tutvustab üliõpilastele majanduslikke, poliitilisi ja sotsiokultuurilisi teooriaid ja raamistikke mõistmaks Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna ärikonteksti ning sealsete ettevõtete otsustusprotsesse.

Õppeainet toetab TÜ ASTRA projekt PER ASPERA.

Poliitiline areng Ida- ja Kagu-Aasias (SVJS.00.002) 6EAP, inglise keeles
Õppejõud: Lisheng Dong

Kursus annab võrdleva ülevaate Ida- ja Kagu-Aasia poliitilistest arengutest 20. ja 21. sajandil. Kursus vaatleb Ida- ja Kagu-Aasia riikide poliitilisi arenguid ja seostab need arengud ajaloolise ja kultuurilise pärandi, etniliste ja sotsiaalsete pingete ning majanduse arenguga. Kursus arutleb teemal, kas demokraatiale on olemas alternatiiv.

Aken aasia muusikasse (HVVK.14.002) 3EAP, inglise keeles
Õppejõud: Lilian Langsepp

Kursuse läbinud üliõpilane: oskab iseloomustada loengutes käsitletud aasia muusikakultuuride muusikalise mõtlemise, esitamise ja õpetamise viise; suudab anda ülevaate loengutes käsitletud aasia muusikakultuuride ajaloost ja tänapäevast; oskab tuua esile seoseid aasia muusikakultuuri ja tänase õhtumaise muusikakultuuri vahel

Hiina kirjandus (FLLC.08.004) 3EAP
Õppejõud: Märt Läänemets

Kursuse eesmärk on anda ülevaade Hiina kirjakeele tekkimisest ja arengust, Hiina kirjanduse perioodidest, põhiteostest ja -žanritest ning -autoritest muistsest perioodist tänapäevani välja. Kirjandusprotsessi käsitletakse tihedas seoses ajaloo, kultuuri ja mõttelooga.

India põliskultuurid: folkloor, rituaal, usund (HVKU.04.014)3EAP, inglise keeles
Õppejõud: Margaret Lyngdoh

This course is designed to introduce students to the theories and methods in the study of alterities across the contested and peripheral communities in Northeast and Central India where the dominant religion is Hinduism. A key objective of this course is to understand how processes religious conversion can lead to the expression of culturally embedded beliefs through new frames.

India religioonide, filosoofiate ja kultuuride ajalugu (HVUS.06.005) 6EAP, inglise keeles
Õppejõud: Audrius Beinorius

Kursuse eesmärgid: Hinnata India kultuuriliste, filosoofiliste ja religioossete traditsioonide rikkust ja mitmekesisust; Avada mõningaid tuntud India religioosseid ja filosoofilisi tekste ning õppida India põhiõpetusi, mõisteid ja sanskriti mõisteid; Tegeleda India mõtteviisis silmapaistvate sotsiaalsete, religioossete ja poliitiliste muredega; Valgustada India panust laiemasse kultuuridevahelisse filosoofiavaldkonda ning täiendada oma vaatenurki ja paradigmasid.

Korea kultuur ja ühiskond (FLLC.08.007) 3EAP, inglise keeles
Õppejõud: Jung Ran Park

Kursus annab ülevaate mõningatest tänapäevastest teemadest Koreas. Antud kursuse teemaderingis on kultuur, keel, religioon, suhted teiste riikidega jne. Semestri lõpuks valib iga tudeng ühe teema, millest on ta huvitatud ja teeb selle põhjal ettekande.

Korea kirjandus (FLLC.08.009) 3EAP, inglise keeles
Õppejõud: Jung Ran Park

Läbi kindusteoste katkendite, lühijuttude lugemise, videote vaatamise ja arutelude käsitletakse peamisi teemasid Korea kaasaegses kirjanduses. Tekstidena kasutatakse Korea kirjanduse erinevate žanrite ja autorite ingliskeelseid tõlkeid.

Jaapani kultuur ja ühiskond (FLLC.08.017) 3EAP
Õppejõud: Eri Miyano

Kursusel antakse ülevaade jaapani ajaloost, kultuuriloost, ühiskonna kujunemisest, geograafiast, tänapäeva jaapani ühiskonna omapäradest ja probleemidest, suhetest teiste kultuuride ja maadega.

Lähis-Ida kultuurilugu: alates islamieelsest ajastust kuni Süüria kodusõjani (FLKU.10.032) 3EAP
Õppejõud: Vladimir Sazonov

Käesolev kursus annab ülevaate Lähis-Ida (Islamimaade) aja-, kultuuri- ja usundiloost alates Lähis-Ida tsivilisatsiooni tekkest kuni tänapäeva konfliktideni Islamimaades (Süüria kodusõda jne). Kursuse raames käsitletakse ka muistse Lähis-Ida aja- ja kultuurilugu, islami teket ja levikut, Muhammadi elulugu, Araabia kalifaadi aja- ja usundilugu keskajal, Iraani aja- ja kultuurilugu, Osmanite impeeriumi aja- ja kultuurilugu ning 20.-21 saj. Lähis-Ida arenguid. Kursuse vältel antakse ülevaade Lähis-Ida riikide usulistest ja etnilistest eripäradest, sh konfliktidest, tavadest, kirjandusest, kunstist ja kultuuri olulisematest aspektidest.

Araabia ajalugu ja kultuurilugu (USUS.08.016) 3EAP
Õppejõud: Elo Süld

Õppeaine keskendub kolmele teemavaldkonnale, esiteks kirjeldatakse araabia maade ajalugu aastast 600 kuni Teise maailmasõjani. Teiseks vaadeldakse ajaloo kõrval kultuuri ja teadus ajalugu. Kolmandaks tuleb kõne alla islami filosoofia ja religioossed arengud.

Islami sisemine pluralism (USUS.08.025) 3EAP
Õppejõud: Elo Süld

Seminar keskendub erinevatele religioossetele liikumistele islami sees, esitab nende liikumiste seoses islamiga ning vaatleb ka juutlike ja kristluse mõju islami religioossetes liikumistes. Kõne alla tuleb ka islami avatus/suletus interreligioosses dialoogis.

Iisraeli aja- ja usundilugu (USUS.05.063) 3EAP
Õppejõud: Amar Annus

Kursuse eesmärk on õppida tundma Vana Testamendi aegse Iisraeli aja- ja religioonilugu, mõista seeläbi Vana Testamendi tekkelugu ning õppida tundma uurimislugu ja meetodeid.

Religioon ja rahvuslus (USUS.01.067) 3EAP
Õppejõud: Priit Rohtmets, Märt Läänemets, Atko-Sulhan Remmel, Elo Süld, Anu Põldsam, Ringo Ringvee

Pärast kursuse läbimist üliõpilane: tunneb ajaloolis-süstemaatilises kontekstis rahvusluse ning religiooni seoseid, tausta, iseloomu ja vorme; on võimeline arutlema religiooni ja rahvusluse analüüsimise eri perspektiivide üle ning kokkupuutepuntkide vahel ajaloos ja tänapäeval; on võimeline eri regioonide ja religioonide näidete põhjal võrlema religiooni ja rahvusluse seoste põhijooni

Sakraaltekstid ja kultuur (USUS.06.137) 6EAP
Õppejõud: Urmas Nõmmik (vastutav), Diana Tomingas

Kursuse käigus saavad üliõpilased sissejuhatuse religioosse baaskirjanduse lugemise, analüüsimise ja võrdlemise meetoditesse ning spetsiifiliselt ka analüüsitavatesse tekstidesse. Tekstivalikut loetakse, analüüsitakse ja võrreldakse, sõnastades kultuuriga seotud, eksistentsiaalseid ja religioosseid küsimusi, kirjutades rea iseseisvaid koduseid töid ning arutades neid üheskoos. Uuritavad baassakraaltekstid pärinevad reeglina Lähis-Idast.

Budismi alused (USUS.06.134) 6EAP
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet Toome

Loengutes käsitletakse järgmisi teemasid: budismi tekkimine Indias ja selle ajalooline kontekst; Buddha legend; budismi põhimõisted ja -õpetused; budismi levik Indias ja väljaspool Indiat; budismi kirjanduse kujunemine, budistlik kaanon (Tripitaka) ja selle alajaotused ning olulisemad tekstid; budism eri maades (Tiibetis, Hiinas, Koreas, Jaapanis, Sri Lankal, Kagu-Aasia maades); budismi tänapäeva maailmas; budismi uurimine ja tõlgendamine.

Orientaalusundite seminar (USUS.06.136) 6EAP
Õppejõud: Tarmo Kulmar, Märt Läänemets, Peeter Espak

Seminar annab süvendatud ja võrdleva ülevaate Hiina ja Jaapani klassikalistest religioonidest (taoism, konfutsianism, budism, šintoism), või India klassikalisi religioone (hinduism, budism, džainism), või Ees-Aasia klassikalistest religioonidest (judaism, islam, kristlus).Aine põhineb iseseisval tööl kohustusliku kirjandusega ja seminariaruteludel. Eksami sooritamise eelduseks on aktiivne osavõtt seminaridest ja kirjalik referaat.

Orientalistika seminar (HVKU.10.001) 3EAP
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet Toome, Laur Järv

Selle semestri seminaride üldteema on “Ida mõtteloo alustekstid”. Igas loengus tutvustatakse üht antud tsivilisatsiooni enim mõjutanud ja maailmas enimtuntud Ida mõtteloo teksti. Hiina kultuurist käsitletakse Konfutsiuse “Vesteid ja vestlusi” (Lunyu) ning Laozi Daodejingi; India kultuurist Bhagavadgitat ja Patanjali Joogasuutrat; juuda-kristlikust kultuurist Heebrea Piiblit (Vana Testamenti); islami kultuurist Koraani. Tekste tutvustatatakse peamiselt nende eestikeelsete tõlgete varal.

NB! SAMUTI on võimalik valida endale TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži valikmoodul “IDA-AASIA KEELED JA KULTUURID”. Moodul hõlmab endas 12EAP mahus valitud keele (hiina, jaapani või korea) algkursuseid ja 12EAP raames kultuuri, ühiskonna ja ajalookursuseid. Vaata lähemalt SIIT.

KEELED

ARAABIA KEEL ALGTASEMELE I, TASE 0 > A1.1, HVLC.08.007 (6EAP) Õppejõud: Ester Jürmann

HEEBREA KEEL, USUS.05.067 (6EAP) Õppejõud: Anu Põldsam

HEEBREA KEEL C, USUS.05.065 (2EAP) Õppejõud: Anu Põldsam

HIINA KEEL ALGTASEMELE I (inglise keele baasil), TASE 0 > A1.1 HVLC.08.012 (6EAP) Õppejõud: Mart Tšernjuk

HIINA KEEL ALGTASEMELE II (inglise keele baasil), TASE A1.1 > A1.2 HVLC.08.013 (6EAP) Õppejõud: Mart Tšernjuk

KOREA KEEL ALGTASEMELE I (inglise keele baasil), TASE 0 > A1.1 HVLC.08.016 (6EAP), Õppejõud: Jung Ran Park

KOREA KEEL ALGTASEMELE II (inglise keele baasil), TASE A1.1 > A1.2 HVLC.08.017 (6EAP), Õppejõud: Jung Ran Park

JAAPANI KEEL ALGTASEMELE I, TASE 0 > A1.1, HVLC.08.008 (6EAP) Õppejõud: Eri Miyano

JAAPANI KEEL ALGTASEMELE II, TASE A1.1 > A1.2, HVLC.08.009 (6EAP) Õppejõud: Eri Miyano

JAAPANI KEEL ALGTASEMELE III, TASE A1.2 > A2.1, HVLC.08.010 (6EAP) Õppejõud: Eri Miyano

SANSKRITI KEELE ALGKURSUS I, TASE 0>A1.2, FLKU.10.002 (6 EAP) Õppejõud: Märt Läänemets

SANSKRITI KEEL EDASIJÕUDNUTELE. TEKSTIDE LUGEMINE JA ANALÜÜS, FLKU.10.005 (4 EAP) Õppejõud: Märt Läänemets, Teet Toome