line line line

TÜ Aasia teemalised kursused kevadel 2019

Siin on sulle tutvumiseks Tartu Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid. Nimekiri täieneb jooksvalt.

Äritegevus Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonnas (SVMJ.07.004) 6EAP, inglise keeles
Õppejõud: Peer Hwang, Urmas Varblane, Dafnis Coudounaris

Kursuse üldine suunitlus on anda teadmisi Aasia majanduse muutuvast rollist maailmamajanduses ja luua oskused, mis on vajalikud globaliseerunud majanduses toimimiseks. Eesmärk on arendada üliõpilastele põhiteadmisi rahvusvahelise äri kohta, keskendudes selgelt Aasia-Vaikse ookeani piirkonnale. Kursus annab arusaama Aasia ettevõtete ärikeskkonnast, ärimudelitest ja praktikatest. See kursus on eriti oluline üliõpilaste, eraettevõtjate ja avalike ettevõtete tulevaste töötajate jaoks, kes teevad Aasias erinevat tüüpi äri. See on kasulik ka laia publikule, et mõista Aasia ärikeskkonna ja tavade spetsiifilisust.

Õppeainet toetab TÜ ASTRA projekt PER ASPERA.

Hiina kultuur ja ühiskond (FLLC.08.002) 3EAP
Õppejõud: Mart Tšernjuk

Kursuse eesmärk on anda ülevaade Hiina kultuuri ja ühiskonna kõige olulisematest tahkudest. Käsitletakse nii traditsioonilist kui kaasaegset Hiinat.Kursus on üles ehitatud temaatiliste blokkidena. Esimestes loengutes antakse ülevaade Hiina ajaloo periodiseeringust ja kõige olulistematest sündmustest. Järgnevalt on vaatluse all Hiina kultuuri kolm alust: konfutsianism, taoism ja budism, millele järgnevad laiemad temaatilised loengud hiina kultuurist ja ühiskonnast. Käsitluse all on: hiina keeled, mütoloogia, kunst, muusika ja film. Loengumaterjali kõrvale on kavas kuulata Hiina muusikat ja vaadata Hiina filme.

Tänapäeva Hiina poliitika ja poliitiline mõttelugu (SVJS.00.014) 6EAP, inglise keeles
Õppejõud: Urmas Pappel, Robert Weatherley

Kursuse eesmärk on analüüsida Hiina poliitilist mõttelugu ning sellega seotud arenguid 20. sajandi teisel poolel ja viimasel kahel kümnendil. Aine läbinud tudeng oskab analüüsida tänapäeva Hiina poliitilise mõtteloo peamisi teemasid ja ajaloolisi arenguid; võrrelda Hiina ja lääne poliitilise mõtteloo peamiste teemasid; analüüsida Hiina poliitilise mõtteloo arengutest tõusvaid riske.

India usundid (USUS.06.140) 3EAP
Õppejõud: Tarmo Kulmar, Märt Läänemets

Kursus tutvustab India kultuuri ja religiooni põhijooni nende ajaloolises arengus. Esmalt käsitletakse proto-India Induse tsivilisatsiooni, aarialaste saabumist ja veedade ajastut. Hinduismi puhul käsitletakse pühakirju, panteoni, riitusi, kastisüsteemi ja filosoofiat. Budismi puhul käsitletakse Buddha elu ja tegevust, varajast budismi, hinajaanat ja mahajaanat, budistlikku filosoofiat ja budistliku kultuuri kujunemist. Vaatluse all on ka džainism, sikhismi ja parside usund, islami ja kristluse jõudmine Indiasse, samuti India ja naabertsivilisatsioonide vastatikused suhted.

Korea ajalugu (FLLC.08.008) 3EAP, inglise keeles
Õppejõud: Jung Ran Park

Kursuse eesmärgiks on tutvustada tudengitele Korea ajalugu, mille läbi õpivad tudengid hindama ja analüüsima Korea ajaloo ja selle võtmeisikute mitmekesisust.

Jaapani ajalugu (FLLC.08.005) 3EAP
Õppejõud: Ene Selart

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Jaapani ajaloo erinevatest ajastutest ja ühiskonna iseloomulikest arengujoontest. Lisaks analüüsitakse põhjalikumalt tähtsamaid sündmuseid ning nendega kaasnenud kultuurinähtusi. Kursuse edukalt läbinud üliõpilane: tunneb Jaapani ajaloo põhilisi perioode, mõistab ühiskonnas toimunud arenguid ning oskab leida lisateavet nende kohta;  teab Jaapani ajaloo tähtsamaid sündmuseid, isikuid ja kirjalikke allikaid; omab ülevaadet Jaapani ja Eesti suhete ajaloost.

Jaapani kirjandus (FLLC.08.006) 3EAP
Õppejõud: Kairi Jets

Aine sobib nii kirjandustudengitele kui ka teiste erialade tudengitele, kes tunnevad huvi jaapani kirjanduse vastu. Loengute raames antakse ülevaade jaapani kirjanduse ajaloost kõige esimestest tekstidest ja klassikalisest kirjandusest kuni kaasaegsete autorite loominguni välja, seminaride jaoks loetakse eesti keelde tõlgitud jaapani kirjanduse tippteoseid ja analüüsitakse neid rühmades. Arvestuse saamiseks tuleb lisaks seminarides osalemisele vastata küsimustikele moodle keskkonnas ning esitada lühiessee.

Ühiskond, usk ja poliitika kaasaegses Lähis-Idas (HVUS.06.006) 6EAP, inglise keeles
Õppejõud: Elo Süld, Anu Põldsam, Maili Vilson, Kadri Jõgi, Helen Haas

Kursusel käsitletakse metoodilisi ja teoreetilisi eeldusi islami ühiskondade (ja Iisraeli) uurimisel; demokraatia, autoritaarsuse, monarhia, teokraatia jne rolli MENA riikides; islamit (aga ka judaismi, kristlust jt) sise- ja välispoliitika, ühiskonna, õigusruumi jne mõjutajana; Iisraeli erilist rolli MENA poliitikas; religioosse fundamentalismi mõju; MENA ühiskondade suhet inimõigustega, eriti naiste õiguste dünaamikat; üksiknäidete varal “Araabia kevade” aegset ja järgset poliitilist ja ühiskondlikku olukorda.

Araabia ajalugu ja kultuurilugu (USUS.08.016) 3EAP
Õppejõud: Elo Süld

Õppeaine keskendub kolmele teemavaldkonnale, esiteks kirjeldatakse araabia maade ajalugu aastast 600 kuni Teise maailmasõjani. Teiseks vaadeldakse ajaloo kõrval kultuuri ja teadus ajalugu. Kolmandaks tuleb kõne alla islami filosoofia ja religioossed arengud.

Sissejuhatus islamisse (USUS.08.001) 3EAP
Õppejõud: Elo Süld

Aines õpitakse mõistma islamistika kui teadusharu iseloomu ja ajalugu, orienteeruma vanema Araabia usundi ja islami ajaloos ning Koraani sisus, nägema Koraani ja teiste tekstide tähtsust islami järjepidevuse ning mitmekesisuse tagamisel (k.a seost Piibliga). Õpitakse tundma islami usu põhimõtteid, käsitlust jumalast, prohvetitest ja teistpoolsusest.

Paali kaanoni tekstid (USUS.06.133) 3EAP
Õppejõud: Teet Toome

Kursuse läbinud üliõpilane 1) on omandanud paali kaanoni valitud tekstide lugemise kogemuse tõlkes; 2) on võimeline loetud teksti analüüsima ja esitama selle sisu; 3) oskab seostada tekstis esinevaid mõisteid ja seisukohti budismi õpetustega laiemalt.

Orientalistika seminar (HVKU.10.001) 3EAP
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet Toome, Laur Järv

Selle semestri seminaride üldteema on “Ida mõtteloo alustekstid”. Igas loengus tutvustatakse üht antud tsivilisatsiooni enim mõjutanud ja maailmas enimtuntud Ida mõtteloo teksti. Hiina kultuurist käsitletakse Konfutsiuse “Vesteid ja vestlusi” (Lunyu) ning Laozi Daodejingi; India kultuurist Bhagavadgitat ja Patanjali Joogasuutrat; juuda-kristlikust kultuurist Heebrea Piiblit (Vana Testamenti); islami kultuurist Koraani. Tekste tutvustatatakse peamiselt nende eestikeelsete tõlgete varal.

Mahajaana tekstid (USUS.06.135) 3EAP
Õppejõud: Märt Läänemets

Kursuse läbinud üliõpilane 1) on omandanud valitud mahajaana tekstide lugemise kogemuse tõlkes; 2) on võimeline loetud teksti analüüsima ja esitama selle sisu; 3) oskab seostada tekstis esinevaid mõisteid ja seisukohti budismi õpetustega laiemalt ning võrdluses teiste vaimsete õpetuste

NB! SAMUTI on võimalik valida endale TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži valikmoodul “IDA-AASIA KEELED JA KULTUURID”. Moodul hõlmab endas 12EAP mahus valitud keele (hiina, jaapani või korea) algkursuseid ja 12EAP raames kultuuri, ühiskonna ja ajalookursuseid. Vaata lähemalt SIIT.

 

KEELED

ARAABIA KEEL ALGTASEMELE I (inglise keele baasil), TASE 0 > A1.1, HVLC.08.007 (6EAP) Õppejõud: Ester Jürmann

HEEBREA KEEL, USUS.05.067 (6EAP) Õppejõud: Anu Põldsam

HEEBREA KEEL D, USUS.05.066 (2EAP) Õppejõud: Anu Põldsam

HIINA KEEL ALGTASEMELE I (inglise keele baasil), TASE 0 > A1.1 HVLC.08.012 (6EAP) Õppejõud: Mart Tšernjuk

HIINA KEEL ALGTASEMELE II (inglise keele baasil), TASE A1.1 > A1.2 HVLC.08.013 (6EAP) Õppejõud: Mart Tšernjuk

KOREA KEEL ALGTASEMELE I (inglise keele baasil), TASE 0 > A1.1 HVLC.08.016 (6EAP), Õppejõud: Jung Ran Park

KOREA KEEL ALGTASEMELE II (inglise keele baasil), TASE A1.1 > A1.2 HVLC.08.017 (6EAP), Õppejõud: Jung Ran Park

JAAPANI KEEL ALGTASEMELE I, TASE 0 > A1.1, HVLC.08.008 (6EAP) Õppejõud: Eri Miyano

JAAPANI KEEL ALGTASEMELE II, TASE A1.1 > A1.2, HVLC.08.009 (6EAP) Õppejõud: Eri Miyano

JAAPANI KEEL EELKESKTASEMELE I, TASE A2.1 > A2.2, HVLC.08.011 (6EAP) Õppejõud: Eri Miyano

SANSKRITI KEELE ALGKURSUS I, TASE 0>A1.2, FLKU.10.002 (6 EAP) Õppejõud: Märt Läänemets