line line line

TÜ Aasia teemalised kursused sügisel 2017

Siin on sulle tutvumiseks käesoleva sügise Tartu Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid.

Aken Aasia muusikasse, HVVK.14.002 (3EAP)
Õppejõud: Lilian Langsepp

Aine eesmärgiks on aasia (Hiina, Jaapan, Korea, araabiamaad) muusikakultuuride ajaloo ja kaasaja küsimustesse süvenemine, tutvumine instrumentide, repertuaari ja esituspraktikatega. Kursuse läbinud üliõpilane oskab iseloomustada loengutes käsitletud aasia muusikakultuuride muusikalise mõtlemise, esitamise ja õpetamise viise; suudab anda ülevaate loengutes käsitletud aasia muusikakultuuride ajaloost ja tänapäevast; oskab tuua esile seoseid aasia muusikakultuuri ja tänase õhtumaise muusikakultuuri vahel.

Orientalistika seminar HVKU.10.001 (3EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet ToomeLaur Järv

Seminari eesmärk on tutvustada klassikalise orientalistika peamisi valdkondi ja uurimismeetodeid, avardada kuulajate silmaringi Aasia kultuuride alal ja anda algoskused klassikaliste tekstidega töötamiseks. Harivate loengute kõrval toimuvad kord kuus tekstoloogia seminarid, kus õppijad saavad osaleda kollektiivses tõlkeprojektis ja selle käigus ühtlasi omandada klassikaliste Ida keelte aluseid.

Ida-Aasia maad ja rahvad, FLLC.08.001 (3 EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets

Loengutes käsitletakse järgmisi üldteemasid: Ida-Aasia maade (Hiina, Taiwan, Korea, Jaapan) (1) geograafiline ja geopoliitiline asend; (2) etniline koosseis ning keelelised eripärad ja ühisused; (3) kultuurid, nende kujunemine, eripärad ja ühisjooned omavahelises võrdluses; (4) poliitika ja majandus ning nende omavahelised suhted; (6) koht ja roll tänapäeva maailmas. Aine kuulub valikmoodulisse “Ida-Aasia keeled ja kultuurid”

Lähis-Ida kultuurilugu: Alates islamieelsest ajastust kuni Süüria kodusõjani, FLKU.10.032 (3EAP)
Õppejõud: Vladimir Sazonov

Üliõpilane omandab loengukursuses baasteadmisi Lähis-Ida kultuuri- ja ajaloost, usundiloost ja ühiskonnast. Käesolev loengukursus on eelkõige sissejuhatav ülevaade, mis annab ühtlasi eelduse mingi piirkonna või üksikküsimuse edasiseks süvendatud uurimiseks. Kursuse raames käsitletakse ka muistse Lähis-Ida aja- ja kultuurilugu, islami teket ja levikut, Muhammadi elulugu, Araabia kalifaadi aja- ja usundilugu keskajal, Iraani aja- ja kultuurilugu, Osmanite impeeriumi aja- ja kultuurilugu ning 20.-21 saj. Lähis-Ida arenguid. Kursuse vältel antakse ülevaade Lähis-Ida riikide usulistest ja etnilistest eripäradest, sh konfliktidest, tavadest, kirjandusest, kunstist ja kultuuri olulisematest aspektidest.

Religioonide vaheline dialoog: Islami sisemine pluralism ja ajalooline tõlgendamine, USUS.08.014 (3EAP)
Õppejõud: Elo Süld

Seminar keskendub erinevatele religioossetele liikumistele islami sees, esitab nende liikumiste seoses islamiga ning vaatleb ka juutlike ja kristluse mõju islami religioossetes liikumistes. Kõne alla tuleb ka islami avatus/suletus interreligioosses dialoogis.

Hiina kultuur ja ühiskond, FLLC.08.002 (3EAP)
Õppejõud: Mart Tšernjuk

Kursus on üles ehitatud temaatiliste blokkidena. Esimestes loengutes antakse ülevaade Hiina ajaloo periodiseeringust ja kõige olulistematest sündmustest. Järgnevalt on vaatluse all Hiina kultuuri kolm alust: konfutsianism, taoism ja budism, millele järgnevad laiemad temaatilised loengud hiina kultuurist ja ühiskonnast. Käsitluse all on: hiina keeled, mütoloogia, kunst, muusika ja film. Loengumaterjali kõrvale on kavas kuulata Hiina muusikat ja vaadata Hiina filme.

Jaapani kultuur ja ühiskond,  FLLC.08.017 (3EAP)
Õppejõud: Eri Miyano

Kursusel antakse ülevaade jaapani ajaloost, kultuuriloost, ühiskonna kujunemisest, geograafiast, tänapäeva jaapani ühiskonna omapäradest ja probleemidest, suhetest teiste kultuuride ja maadega.

Sissejuhatus judaismi, USUS.08.002 (3EAP)
Õppejõud: Anu Põldsam

Aines õpitakse mõistma judaistika kui teadusharu iseloomu ja ajalugu, orienteeruma judaismi ajaloos ja baastekstides, nägema Heebrea Piibli, Mišna ja Talmudi tähtsust judaismi järjepidevuse ning mitmekesisuse tagamisel, leidma ja kasutama abivahendeid ning relevantset kirjandust.

Vanaegiptuse kultuur ja usund, USUS.06.099 (3EAP)
Õppejõud: Tarmo Kulmar

Kursuse eesmärgiks on tutvustada muistsete egiptlaste materiaalse ja vaimse kultuuri omapära ning ühiseid ja erinevaid kultuuritunnuseid võrdluses naaberkultuuridega, samuti anda süsteemne ülevaade Vana-Egiptuse religiooni allikatest, mütoloogia põhijoontest, panteonist ja kultustest.

Vana-Lähis-Ida usundilugu, USUS.00.014 (6EAP) NB! inglise keeles
Õppejõud: Peeter Espak

Pärast lühidat ja üldist sissejuhatust Mesopotaamia usundite ajalukku / kiilkirjas tekstide ajalukku üliõpilased: mõistavad Sumeri ja Babüloonia kosmogoonia / antropogoonia põhilisi erinevusi; mõistavad Sumeri ja Babüloonia eshatoloogia (surmajärgse elu”, “patu”, “jumalikkus” tähenduses) keerukust sedavõrd, kuivõrd seda võimaldavad seni tuntud kiilkirjatekstid; tunnevad Babüloonia 2. aastatuhande tarkuskirjanduse (Loode-Süüria versus Sumeri / Babüloonia) tekke- ja arenguloo põhilisi sissejuhatavaid aspekte; tunnevad Sumeri ja Babüloonia kanooniliste ja kaanoniväliste maagiliste rituaalide põhitüüpe; käsitsevad relevantset esmast ja sekundaarkirjandust ning teevad nende põhjal järeldusi.

Araabia ajalugu ja kultuurilugu, USUS.08.016 (6EAP)
Õppejõud: Elo Süld

Õppeaine keskendub kolmele teemavaldkonnale, esiteks kirjeldatakse araabia maade ajalugu aastast 600 kuni Teise maailmasõjani. Teiseks vaadeldakse ajaloo kõrval kultuuri ja teadus ajalugu. Kolmandaks tuleb kõne alla islami filosoofia ja religioossed arengud.

Korea kultuur ja ühiskond, FLLC.08.007 (3EAP) NB! Inglise keeles
Õppejõud: Jung Ran Park

Kursus annab ülevaate mõningatest tänapäevastest teemadest Koreas. Antud kursuse teemaderingis on kultuur, keel, religioon, suhted teiste riikidega jne. Semestri lõpuks valib iga tudeng ühe teema, millest on ta huvitatud ja teeb selle põhjal ettekande.

Korea kirjandus, FLLC.08.009 (3EAP) NB! Inglise keeles
Õppejõud: Jung Ran Park

Läbi kindusteoste katkendite, lühijuttude lugemise, videote vaatamise ja arutelude käsitletakse peamisi teemasid Korea kaasaegses kirjanduses. Tekstidena kasutatakse Korea kirjanduse erinevate žanrite ja autorite ingliskeelseid tõlkeid.

Maailma usundid, HVUS.06.002 (3EAP)
Õppejõud: Tarmo Kulmar

Antakse ülevaade religiooni põhimõistetest ja õpitakse tundma suuremaid maailmareligioone nende ajaloolises arengus. Vaadeldakse nende religioonide keskseid õpetusi, arusaamu ja tavasid. Samuti käsitletakse erinevate religioonide tähenduslikkust tänapäeva maailmas ning antakse sissevaade Eesti usundilisele ajaloole ja tänapäevale.

Muu info:

SAMUTI on võimalik valida endale TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži valikmoodul “Ida-Aasia keeled ja kultuurid”. Moodul hõlmab endas 12EAP mahus valitud keele (hiina, jaapani või korea) algkursuseid ja 12EAP raames kultuuri, ühiskonna ja ajalookursuseid. Vaata lähemalt SIIT.

LISAKS loetakse Tartu Ülikoolis mitmeid keeltekursuseid. Muuseas on võimalik õppida Lähis-Ida, araabia, heebrea, hiina, jaapani ja korea keelt. Vaata lähemalt SIIT.